Zorgprogramma’s

Module Kwetsbare Ouderen

Ouderen van 75+ jaar of ouder worden geïnterviewd om te bepalen of zij behoefte hebben aan meer ondersteuning bij het zelfstandig functioneren.

Wanneer er sprake is van kwetsbaarheid, dat wil zeggen vermindering van zelfredzaamheid op meerdere gebieden van het functioneren, wordt door de verantwoordelijke verpleegkundige een zorgplan gemaakt. Hierin wordt samen met de ouderen weergegeven welke verbeteringen worden nagestreefd. Zo nodig worden andere hulpverleners ingeschakeld.

Kinderen met astma van 0 tot 17 jaar

Kinderen met Astma of verdenking op astma worden uitgenodigd in dit programma.

Het kind komt onder controle van de huisartsenpraktijk. Het doel is een betere instelling van de astma en voorlichting over de aandoening en de medicatie. Deze zorg wordt aangeboden door de longverpleegkundige van de kinderartsen uit het Groene Hart Ziekenhuis, Moniek Veenstra. Wanneer mogelijk zal zij de kinderen, die onder controle staan van de kinderarts, in de huisartsenpraktijk gaan zien. Dit gaat in overleg met de kinderartsen.

Palliatieve zorg

Patiënten met een ernstige chronische aandoening kunnen ondersteuning krijgen vanuit het zorgprogramma palliatieve zorg (PATZ). Waarbij de huisarts de regie neemt en de zorg op elkaar afstemt. Dit vraagt nauwe samenwerking met de specialist en de overige instanties die hiervoor nodig zijn. Te denken valt o.a.aan thuiszorg, diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut en geestelijke verzorger. Op dit moment wordt gewerkt aan een herstart van PATZ.

Obesitas

Het doel is om mensen met een overgewicht (BMI > 30 ) die graag wat aan hun gewicht en leefstijl willen veranderen ondersteuning te bieden. Er wordt gestreefd naar mogelijk 10% gewichtsvermindering in een jaar, waarnaast een beweegprogramma wordt opgesteld. De ondersteuning wordt aangeboden door de diëtiste, de fysiotherapeut en zo nodig in samenwerking met de POH-GGZ of de psycholoog.

Kwaliteit van zorg

Het gezondheidscentrum en zijn hulpverleners worden jaarlijks getoetst op hun kwaliteit van werken. Dit programma is van start gegaan in 2011 met een grote enquête gehouden onder de patiënten van de huisartsen, fysiotherapeut en diëtiste. Verbeterpunten welke genoemd zijn door de patiënten worden uitgewerkt. In 2014 zijn er wachtkamer gesprekken gehouden. Enkele patiënten die plaatsnamen in de wachtkamer zijn geïnterviewd over de hulpverleners en de onderlinge samenwerking. Vanaf 2014 zijn wij aangesloten in het kwaliteitsprogramma van de NPA. Jaarlijks worden wisselende patiënten gevraagd hun mening te geven over het functioneren van de praktijk.